Tin tức

WEBSITE > Tin tức > Tin nội bộ > THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05.

28/04/2023

🍀🍀 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑢̛̉𝑖: 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐!
𝕋𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕚́ 𝕧𝕦𝕚 𝕥𝕦̛𝕠̛𝕚 𝕔𝕙𝕒̀𝕠 𝕞𝕦̛̀𝕟𝕘 𝕝𝕖̂̃ 𝔾𝕚𝕠̂̃ 𝕥𝕠̂̉ ℍ𝕦̀𝕟𝕘 𝕍𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘, 𝕟𝕘𝕒̀𝕪 𝔾𝕚𝕒̉𝕚 𝕡𝕙𝕠́𝕟𝕘 𝕞𝕚𝕖̂̀𝕟 ℕ𝕒𝕞 𝟛𝟘/𝟘𝟜 𝕧𝕒̀ ℚ𝕦𝕠̂́𝕔 𝕥𝕖̂́ 𝕃𝕒𝕠 đ𝕠̣̂𝕟𝕘 𝟘𝟙/𝟘𝟝.
𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑪𝑶̂̉ 𝑷𝑯𝑨̂̀𝑵 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑷 Đ𝑶̂𝑵𝑮 𝑯𝑼̛𝑵𝑮 𝑿𝑰𝑵 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑻𝑹𝑨̂𝑵 𝑻𝑹𝑶̣𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑨́𝑶 𝑳𝑰̣𝑪𝑯 𝑵𝑮𝑯𝑰̉ 𝑳𝑬̂̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒔𝒂𝒖: 📢 📢
⏰ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗹𝗲̂̃: Từ ngày 29/4/2023 (thứ bảy) đến hết ngày 3/5/2023 (thứ tư)
⏰ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶: Ngày 4/5/2023 (thứ năm)
💌 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖, 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑄𝑢𝑦́ Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑄𝑢𝑦́ Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, đ𝑎̂̀𝑚 𝑎̂́𝑚, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢. 🎀🎀🎀
♻️ 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒚́ 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̃ 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 ❤️
𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔!