Tin tức

WEBSITE > Tin tức > Tin nội bộ > CHÚC MỪNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THẾ CHUYỀN ĐÃ ĐẠT DANH HIỆU “CÔNG NHÂN GIỎI” CỦA NĂM!

CHÚC MỪNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THẾ CHUYỀN ĐÃ ĐẠT DANH HIỆU “CÔNG NHÂN GIỎI” CỦA NĂM!

10/05/2023

Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈, 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕!
𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́ @𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑎̃ đ𝑎̣𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 “𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̉𝑖” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚.
𝑅𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑔 đ/𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑦 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐶𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.