VN EN
 

Chống sét van hạ thế Composite

Sản phẩm chống sét van hạ thế loại không khe hở do công ty

Đông Hưng sản xuất, khả năng hấp thụ năng lượng của sóng

sét cao, thoát dòng sét nhanh, bảo vệ an toàn cho hệ thống

điện. Vật liệu vỏ composite sợi thủy tinh đảm bảo độ bền cơ

học, cách điện cao, dễ lắp đặt sử dụng. Sản phẩm áp dụng

theo tiêu chuẩn IEC 60099-4; IEC 61643-1.

+ Điện áp danh định : 220V - 500V

+ Tần số định mức : 50Hz

* Quy cách:  Túi nylon/ Thùng carton
 
 

 

 

Th«ng sè kü thuËt (Technical data)

§¬n vÞ

(Unit)

DCA 0,28

DCA 0,5

§iÖn ¸p danh ®Þnh (Rate voltage)    Ur                       

kV rms

0,28

0,5

§iÖn ¸p vËn hµnh liªn tôc cho phÐp lín nhÊt MCOV) (Continuous operating voltage)    Uc

kV rms

0,25

0,48

§iÖn ¸p mét chiÒu (DC) tham kh¶o t¹i dßng ®iÖn 1mA (Range of critical operating voltage)                                     

kV

 0,6

 1,2

Dßng ®iÖn rß cña CSV (tạUc) (Leakage currente)

mA

 10

 10

§iÖn ¸p dư­ xung dßng sÐt 8/20ms (Residual voltage for lightning impulse)

kV

 1,3

 2,6

Dßng ®iÖn phãng danh ®Þnh (8/20 ms) (Nominal discharge current)

KA

2,5 / 5

2,5 / 5

Xung dßng n¨ng lư­îng 4/10 ms (High impulse withstand current)

KA

25 / 40

25 / 40

§iÖn ¸p thö nghiÖm tÇn sè c«ng nghiÖp 50 HZ (Power frequency withstand voltage)                                       

kV

 1

 1

§iÖn ¸p thö nghiÖm xung vá CSV (BIL)(Lightning impulse withstand  level )

1,2/50 ms (kV)

 2

 2

Vá CSV (Housing)

 

Composite/ Polymer (Silicone)

San-pham-khac