VN EN
 

Chống sét van polymer

- Chú thích:    Kiểu van chống sét DCA
D :  Cty Đông H­ưng 
C : Composite (polymer)
A :  Arrester (van chống sét)
 
* Quy cách:  thùng bìa catton 
 
 

Th«ng sè kü thuËt (Technical data)

§¬n vÞ (Unit)

DCA 9

DCA 12

DCA 15

DCA 18

DCA 21

DCA 24

DCA 42

DCA 45

DCA 48

§iÖn ¸p danh ®Þnh (Rate voltage)    Ur                       

kV rms

9

12

15

18

21

24

42

45

48

§iÖn ¸p vËn hµnh liªn tôc cho phÐp lín nhÊt  (MCOV) (Continuous operating voltage)    Uc

kV rms

7,65

10,2

12,75

15,3

17,85

20,4

35,7

38,2

     40,8

§iÖn ¸p mét chiÒu (DC) tham kh¶o t¹i dßng ®iÖn 1 mA (V 1mA  DC) (Range of critical operating voltage)                                      

kV

 12

 16

 20

 25

 29

 35

 64

 68

 72

Dßng ®iÖn rß cña CSV (tạUc)

(Leakage currente)

mA

< 20

< 20

< 20

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

§iÖn ¸p dư­ xung dßng sÐt 8/20ms t¹i 10 kA. (Residual voltage for lightning impulse)

kV

 30

 40

 49

 59

 69

 79

 125

 130

 135

Dßng ®iÖn phãng danh ®Þnh (8/20 ms)

(Nominal discharge current)

KA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Xung dßng n¨ng l­ưîng 4/10 ms

(High impulse withstand current)

KA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

§iÖn ¸p thö nghiÖm tÇn sè c«ng nghiÖp 50 HZ (Power frequency withstand voltage)                                      

Kh« (Dry) (kV)

 36

 40

 59

 70

 70

 70

 95

 95

 95

¦ít (wet)(kV)

 29

 40

 52

 60

 60

 60

 80

 80

 80

§iÖn ¸p thö nghiÖm xung vá CSV (BIL) (Lightning impulse withstand level )

1,2/50 ms (kV)

 75

 95

 95

 125

 125

 125

 200

 200

 200

ChiÒu dµi ®­ưêng rß  nh nht (Minimum creepage distance)

mm/kV

25

Vá CSV (Housing)

 

Polymer (Silicone)

San-pham-khac