VN EN
 

Cầu dao mở ngang ngoài trời sứ

  CÇu dao c¸ch ly l¾p ®Æt ngoµi trêi dïng ®Ó ®ãng, ng¾t m¹ch ®iÖn trung ¸p kh«ng t¶i, t¹o ra kho¶ng c¸ch c¸ch ly an toµn cho ngư­êi vµ c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng ®iÖn.

 CÇu dao c¸ch ly do C«ng ty cæ phÇn c«ng nghiÖp  §«ng Hư­ng thiÕt kÕ chÕ t¹o ®¬n gi¶n, cã ®é bÒn cao tÝnh n¨ng c¬ khÝ gän nhÑ, ch¾c ch¾n, thuËn tiÖn trong vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vµ thao t¸c vËn hµnh. C¸c chi tiÕt kim lo¹i ®Òu ®ư­îc m¹ kÏm, m¹ b¹c theo tiªu chuÈn

Ghi chó:                   KiÓu:   DN - 24/630; DN - 35/630

                               - DN:  Dao c¸ch ly l¾p ®Æt ngoµi trêi.

                               - ChØ sè tr­ưíc g¹ch chÐo: §iÖn ¸p danh ®Þnh (kV).

                               - ChØ sè sau g¹ch chÐo: Dßng ®iÖn danh ®Þnh (A)  

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 694 - 129; TCVN 8096 - 2010

KIỂU (TYPE)

ĐƠN VỊ (UNIT)

DN 15 KV

DN 24 KV

DN 35 KV

Điện áp danh định (Rated voltage)

kV

15

24

35

Điện áp làm việc lớn nhất (Maximum continuous operating voltage)

kV

17,5

27

40,5

Dòng điện danh định (Rated current)

A

630

630

630

Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Rate peak withstand current)

kA/3s

25

25

25

Độ bền điện áp tần số công nghiệp (Power frequency withstand voltage)

kV

55

65

95

Thử xung (BIL) 1,2/50µs (Lightning impulse withstand voltage)

kV

95

150

200

Chiều dài đường rò nhỏ nhất (Minimum creepage distance)

mm

300/375

400/600

700/875

Vật liệu cách điện (Insulation materials)

 

Sứ

(Pocerlain)

Sứ

(Pocerlain)

Sứ

(Pocerlain)

 

San-pham-khac